You are hereAbout RISE / Members

Members


氏名/Name 職名/Profession 勤務地/Location
Noriyuki NAMIKI Professor Mitaka
Hideo HANADA Associate Professor Mizusawa
Koji MATSUMOTO Associate Professor Mizusawa
Hiroshi ARAKI Assistant Professor Mitaka
Hirotomo NODA Assistant Professor Mitaka
Seiitsu TSURUTA Chief Research Engineer Mizusawa
Kazuyoshi ASARI Research Engineer Mizusawa
Seiichi TAZAWA Research Engineer Mitaka
Arika HIGUCHI Postdoctoral Fellow Mitaka
Keiko YAMAMOTO Postdoctoral Fellow Mitaka
Reiko NOMURA Postdoctoral Fellow Mitaka
Yuiko UEMURA Administrative Supporter Mitaka

OB・OG

名前/Name 在籍期間/Enrollment Period
Taichi KAWAMURA 2016/11 - 2018/03
Sayaka SATO 2013/04 - 2018/03
Ryuhei YAMADA 2011/10 - 2016/10
Shoko OSHIGAMI 2012/04 - 2016/03
Fuyuhiko KIKUCHI 2003/04 - 2016/03
Toshiaki ISHIKAWA
Jianguo YAN 2013/04 - 2014/03
Mariko CHIBA 2007/12 - 2013/03
Sho SASAKI 2004/10 - 2013/03
Yoshiaki ISHIHARA 2007/04 - 2012/03
Tomokatsu MOROTA 2011/04 - 2011/08
Sander GOOSSENS 2005/06 - 2011/08
Masahiro KOZEKI 2010/10 - 2011/03
Kaori SATO 2009/04 - 2010/03
Yuji HARADA 2008/04 - 2010/03
Toshihiro KASUGA 2006/04 - 2009/03
Qinghui LIU 2003/04 - 2009/03
Nobuyuki KAWANO 1995/06 - 2009/03
Alexis RODRIGUEZ 2006/04 - 2008/03
Tsuneya TSUBOKAWA 1995/06 - 2007/03
Jingsong PING 2002/03 - 2005/03
Kosuke HEKI 1995/06 - 2004/03
Masatsugu OOE 1995/06 - 2001/03