Participants

Top / Practical Info / Registration / Program / Participants


(status on Jan. 19, 2018)

NAME (AFFILIATION)


Akiyama, Kazunori (NRAO/MIT)

Algaba, Juan Carlos (Seoul National University)

Amano, Takanobu (University of Tokyo)

Asano, Katsuaki (Institute for Cosmic Ray Research, The University of Tokyo)

Cui, Yuzhu (NAOJ)

Hada, Kazuhiro (NAOJ)

Hayashida, Masaaki (Chiba U)

Honma, Mareki (NAOJ)

Imamura Tomoki (Kumamoto U)

Jiang, Yunguo (Shandong University at Weihai)

Jiang, Wu (SHAO)

Jung, Taehyun (Korea Astronomy and Space Science Institute)

Kam, Minchul (Seoul National University)

Kawashima, Tomohisa (NAOJ)

Kazuki, Kuramochi (University of Tokyo)

Kim, Daewon (Seoul National University)

Kino, Motoki (Kogakuin Univ/NAOJ)

KOIDE, SHINJI (Kumamoto University)

Kojima, Yasufumi (Hiroshima University)

Matsueda, Naoki (Kumamoto U)

Matsumoto, Ryoji (Chiba University)

MIZUTA, AKIRA (RIKEN)

Moriyama, Kotaro (Kyoto University)

Nakamura, Masanori (ASIAA)

NIINUMA, KOTARO (Yamaguchi Univ.)

Nomura, Mariko (Keio University)

Okino, Hiroki (Tohoku U)

Park, Jongho (Seoul National University)

Pu, Hung-Yi (Perimeter Institute for Theoretical Physics)

Ro, Hyunwook (Yonsei Univ. / KASI)

Sasada, Mahito (NAOJ)

Shibata, Shinpei (Yamagata U)

Shin, Na-Eun (Seoul National University)

Sohn, Bong Won (KASI)

Taiki, Ogihara (Tohoku University)

Takahara, Fumio (Osaka University)

Takahashi, Kazuya (Yukawa Institute of Theoretical Physics, Kyoto University)

Takahashi, Masaaki (Aichi University of Education)

Tanaka, Shuta (Konan University)

Tazaki, Fumie (NAOJ)

Toma, Kenji (Tohoku University)

Trippe, Sascha (Seoul National University)

Tsuda, Shuichiro (NAOJ)

Uemura, Makoto (Hiroshima University)

Yamada, Yurika (Hiroshima University)

Yonekawa, Nobuya (Tohoku U)

ZHAO, Guang-Yao (Korea Astronomy and Space Science Institute)