Member

Name Job Title
Noriyuki NAMIKI Professor, Director
Koji MATSUMOTO Associate Professor
Hiroshi ARAKI Assistant Professor
Hirotomo NODA Assistant Professor
Seiitsu TSURUTA Senior Research Engineer
Kazuyoshi ASARI Research Engineer
Arika HIGUCHI Project Research Staff
Keiko YAMAMOTO Project Research Staff
Reiko NOMURA Project Research Staff
Yuiko UEMURA Administrative Supporter

 

OB/OG

Name Enrollment Period
Seiichi TAZAWA -
Hideo HANADA -
Sayaka SATO -
Taichi KAWAMURA -
Ryuhei YAMADA -
Fuyuhiko KIKUCHI -
Shoko OSHIGAMI -
Toshiaki ISHIKAWA -
Jianguo YAN -
Sho SASAKI -
Mariko CHIBA -
Yoshiaki ISHIHARA -
Sander GOOSSENS -
Tomokatsu MOROTA -
Masahiro KOZEKI -
Yuji HARADA -
Kaori SATO -
Nobuyuki KAWANO -
Qinghui LIU -
Toshihiro KASUGA -
Alexis RODRIGUEZ -
Tsuneya TSUBOKAWA -
Jingsong PING -
Kosuke HEKI -
Masatsugu OOE -