Member

Name Job Title
Noriyuki NAMIKI Professor, Director
Koji MATSUMOTO Associate Professor
Hiroshi ARAKI Assistant Professor
Hirotomo NODA Assistant Professor
Shota KIKUCHI Assistant Professor
Keiko YAMAMOTO Project Research Staff
Kazuyoshi ASARI Research Affiliate
Yuiko UEMURA Administrative Supporter
Shinichi TAKAHASHI Public Outreach Staff

 

OB/OG

Name Enrollment Period
Arika HIGUCHI -
Reiko NOMURA -
Seiitsu TSURUTA -
Seiichi TAZAWA -
Hideo HANADA -
Sayaka SATO -
Taichi KAWAMURA -
Ryuhei YAMADA -
Fuyuhiko KIKUCHI -
Shoko OSHIGAMI -
Toshiaki ISHIKAWA -
Jianguo YAN -
Sho SASAKI -
Mariko CHIBA -
Yoshiaki ISHIHARA -
Sander GOOSSENS -
Tomokatsu MOROTA -
Masahiro KOZEKI -
Yuji HARADA -
Kaori SATO -
Nobuyuki KAWANO -
Qinghui LIU -
Toshihiro KASUGA -
Alexis RODRIGUEZ -
Tsuneya TSUBOKAWA -
Jingsong PING -
Kosuke HEKI -
Masatsugu OOE -