3rd Meeting

Venue: 
Oshu Space & Astronomy Museum, Mizusawa
LOC: 
KAMEYA, Osamu
MASUDA, Akio
MATSUMOTO, Naoko
OIZUMI, Yuka
SASAKI, Mie
SAWADA-SATOH, Satoko (Chair)
SHIZUGAMI, Makoto
SUNADA, Kazuyoshi
TAMURA, Yoshiaki
YAMASHITA, Kazuyoshi
YAMAUCHI, Aya
Whole Period: 
2012/07/24 - 2012/07/27
Date of the Joint Science WG Meeting: 
2012/07/25 09:00 - 2012/07/27 17:00
Date of DM: 
2012/07/27 13:00 - 15:30
Date of EB: 
2012/07/27 15:30 - 17:30
Date of AGN Sub WG: 
2012/07/24 10:00 - 17:00
Date of SFR Sub WG: 
2012/07/24 14:00 - 17:00
Excursion: 
Esashi-Fujiwara Heritage Park & Hiraizumi, 2012-07-27